آزمایشگاه های تحقیقاتی
سه شنبه 4 مرداد 1401    
بازدید: 1577
 بخش بوم شناسی
1- گروه غیر زيستی
- آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی آب
-  آزمايشگاه فيزيكوشيميايي رسوب
2- گروه زيستي
- آزمایشگاه پلانكتون شناسي (فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، شانه دار)
- آزمایشگاه بنتوز شناسي
- آزمایشگاه ماهي شناسي
3- گروه آلاینده ها
- آزمایشگاه فلزات سنگین
- آزمایشگاه ترکیبات نفتی
- آزمایشگاه سموم کشاورزی
- آزمایشگاه شوینده ها
 
 
 
بخش بيولوژي و ارزيابي ذخاير
1- گروه ارزيابي ذخاير
-آزمايشگاه زيست سنجي 
-آزمايشگاه داده‌پردازي
2- گروه تكنولوژي صيد
-آزمايشگاه تكنولوژي صيد
 
 
 
 
بخش بيوتکنولوژي
1- گروه ژنتيك
-آزمايشگاه ژنتيك مولكولي
2- گروه فن آوري زيستي
-آزمايشگاه فرآورده‌هاي بيولوژيك
-آزمايشگاه شيمي مواد غذايي
-آزمايشگاه آناليز دستگاهي
 
 
 
 
بخش تكثير و پرورش آبزیان
1- گروه تكثير و پرورش آبزيان
-آزمایشگاه تكثير ماهی و سایرآبزيان
-آزمایشگاه پرورش و مولد سازی ماهی و سایر آبزيان  
2- گروه تغذيه و فيزيولوژي آبزيان
- آزمایشگاه کشت جلبک و غذای زنده جانوری
- آزمایشگاه فیزیولوژی آبزیان
 
 
 
 
بخش بهداشت و بيماري‌هاي آبزيان
1- گروه بیماریهای عفونی
-آزمایشگاه باكتري شناسي
-آزمایشگاه قارچ شناسي
-آزمایشگاه انگل شناسي
2- گروه بیماریهای غیرعفونی
-آزمایشگاه ايمني شناسي
-آزمایشگاه هيستوپاتولوژي
-آزمايشگاه خون و سرم شناسي