ايستگاه تحقيقات شيلاتی و اکولوژی دریای خزر (خيرود)
سه شنبه 4 مرداد 1401    
بازدید: 1805
ايستگاه تحقيقات شيلاتی و اکولوژی دریای خزر
(خيرود)
 
 
 
ايستگاه تحقيقات علوم شيلاتي خيرود وابسته به پژوهشكده اكولوژي درياي خزر در شهرستان نوشهر در غرب مازندران واقع شده كه با وسعتي حدود 2400 متر مربع از شمال به درياي خزر و از جنوب به جاده اصلي متصل مي باشد. اين ايستگاه داراي 4 دستگاه ساختمان اداري تحقيقاتي بوده كه در حال حاضر دو واحد آن بعنوان آزمايشگاه و بخش اداري ايستگاه و دو واحد دیگر آن بعنوان انبار و تاسیسات در حال بهره برداری مي باشد.
 
ضرورت وجود ایستگاه خیرود
با توجه به وسعت حوضه اكولوژيك درياي خزر در استان و بعد مسافت با پژوهشكده ( حدود 200 كيلومتر ) و همچنين نزديكي با ساير مراكز از جمله : 
1-مركز ملي ماهيان سردآبي تنكابن 
2-كارگاه شهيد باهنر كلاردشت 
3-نزديكي با استان گيلان
4- وجود بندر نوشهر جهت پشتيباني از شناورهاي تحقيقاتي
5- نزديكي با رودخانه هاي مهم و استراتژيك شيلاتي از جمله شيرود و تنكابن و از همه مهمتر عمق مناسب با فاصله كم از ساحل براي ايجاد پايلوت تحقيقاتي پرورش ماهي در قفس كه يكي از اهداف مهم شيلات و پروژه حاكميتي بوده كه در توسعه كلان كشور نقش اساسي دارد بدين منظور ضرورت و توسعه و تجهيز ايستگاه در منطقه مورد نظر در غرب استان را ايجاب مي نمايد.
 
 
 
 توانمنديهاي ايستگاه خيرود
-توانائي اجراي پروژه هاي مختلف دريايي با شناورهاي تحقيقاتي
-بررسي و شناسايي بنتوزها و زئوپلانكتونهاي دريايي
-بررسي دانه بندي رسوبات حوزه جنوبي درياي خزر
-بررسي هماتولوژي و بيوشيمي خون آبزيان
-بررسي انگل شناسي آبزيان
-تكثير و پرورش ماهيان گرم آبي، سردآبي و دريايي
-ميكروبيولوژي آب و آبزيان
-بررسي وضعيت ذخاير آبزيان حوزه جنوبي درياي خزر و حوزه آبريز
-شناسايي و بررسي بيولوژي ميگوهاي درياي خزر با هدف انجام تكثير و پرورش آن جهت تنوع گونه اي
-بررسي اثرات پروبيوتيك و پربيوتيك ( لاكتوياسبلوس – اينولين – پروتكسين و ... ) بر روي لاروهاي ماهي آزاد قزل آلاي رنگين كمان به جهت بالا بردن ايمني بدن، رشد و بازماندگي در كارگاه تكثير و پرورش ماهيان سردآبي
-بررسي اثرات اسيد آراشيدونيك و متيل پالمينات بر روي مرحله لاروي ماهي آزاد و قزل آلاي رنگين كمان
-مشاوره و هدايت و انجام پروژه هاي دانشجويي كارشناسي و كارشناسي ارشد در زمينه هاي فوق الذكر