حوزه ریاست
حوزه معاونت تحقیقاتی
رضا صفری
سمت: عضو هیئت علمی و معاون تحقیقاتی
مرتبه علمي: مربی پژوهشی
تلفن: ٠١١٣٣٤٦٢512
فکس: ٠١١٣٣٤٦٢٤٩٥
ايميل: safari1351@gmail.com
حوزه معاونت مالی و اداری
بخش بوم شناسی
بخش بیوتکنولوژی
رضا صفری
سمت: عضو هیئت علمی و رئیس بخش بیوتکنولوژی
مرتبه علمي: استادیار پژوهشی
تلفن: 9-01133462498
فکس: 01133462495
ايميل: safari1351@gmail.com
بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر
حسن فضلی
سمت: عضو هیئت علمی و رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر
مرتبه علمي: دانشیار پژوهشی
تلفن: 9-01133462498
فکس: 01133462495
ايميل: hn_fazli@yahoo.com
بخش تکثیر و پرورش آبزیان
بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان
مریم قیاسی
سمت: عضو هیئت علمی و رئیس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان
مرتبه علمي: استادیار پژوهشی
تلفن: 9-01133462498
فکس: 01133462495
ايميل: ghiasimaryam4@gmail.com