حوزه ریاست
معاونت تحقیقاتی
دکتر رضا صفری
سمت: معاون تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر-ساری
مرتبه علمي: مربی پژوهشی
تلفن: ٠١١٣٣٤٦٢512
فکس: ٠١١٣٣٤٦٢٤٩٥
ايميل: safari1351@gmail.com
معاونت مالی و اداری
مدیران بخش های تحقیقاتی