امکانات، دستگاهها و تجهیزات مهم آزمایشگاهی
سه شنبه 4 مرداد 1401    
بازدید: 1437
امکانات، دستگاهها و تجهیزات مهم آزمایشگاهی
 
دستگاه HPLC 
(High performance liquid chromatography)
اندازه گیری آلایندههای نفتی و آفلاتوکسین
 
 
دستگاه جذب اتمي
(Atomic Absorption spectrometry) 
اندازه گیری فلزات سنگین
 
 
دستگاه گاز كروماتوگرافي
(Gas chromatography) 
اندازه گیری سموم کلره و اسیدهای چرب
 
 
دستگاه الكتروفورز 
(Electrophorese)
الکتروفورز ژل آگارز و پلی آکریل آمید بصورت افقی و عمودی
 
 
دستگاه واكنش‌زنجيره‌اي‌پلي‌مراز(PCR)
(Polymerase Chain Reaction)
تکثیر قطعات DNA
 
 
دستگاه ژل داکیومنتیشن 
(GEL Documentation)
مستند سازی ژل