به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، با هماهنگی اداره ترویج جهاد کشاورزی استان مازندران به نمایندگی سلیمانی رودپشتی و قدم پور مسئول ترویج اداره کل شیلات استان، جلسه دوره مهارتی  (آموزشی – ترویجی) با هدف معرفی روش های نوین و مدیریت پرورش ماهیان گرم آبی در سالن جلسات اداره جهاد کشاورزی  شهرستان جویبار با حضور رئیس اداره مطبوع و هاشمی رئیس ترویج شهرستان و رئیس اداره شیلات شهرستان  به همراه کارشنان با حضور بهره برداران و سرمایه گذاران جدید و کارشناسان شیلاتی استان برگزار شد. در این جلسه نصراله زاده و فارابی بعنوان مروجین معین پژوهشکده و مدرسین این دوره روش های متنوع پرورش ماهیان گرمابی با استفاده از منابع آبی مختلف را تشریح و تحقیقات انجام شده در این خصوص را با مخاطبین حاضر به اشتراک گذاشته شد. در پایان به سوالات حاضرین در محوریت عنوان جاسه پاسخ داده شد.