به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، در مراسم اولین رویداد کشاورزی دانش بنیان و فن بازار استان مازندران ضمن تقدیر و تشکر از نصراله زاده، ریاست پژوهشکده،  بخاطر فعالیتهای تحقیقاتی موثر و مشارکت در ایجاد امنیت غذایی مردم، لوح سپاس و تندیس این رویداد از طرف ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان به ایشان اهدا شد.