به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر روز دوشنبه جلسه ای در خصوص سند جامع بسته حمایتی کشاورزی استان در مرکز تحقیقات جهادکشاورزی برگزار شد. در این جلسه مدیران کل سازمانهای اجرایی، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و همچنین معاونین رئیس سازمان جهادکشاورزی استان حضور داشتند. هدف از این جلسه ارزیابی وضعیت موجود استان و ظرفیتهای بالقوه در خصوص محصولات کشاورزی استراتژیک و برنامه ریزی در خصوص بسته های حمایتی بود و موضوعات مختلفی در زمینه محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
قیاسی که به نمایندگی از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در این جلسه شرکت کرده بود چهار موضوع تحقیقاتی مورد نیاز استان را شامل: بکارگیری شناورتحقیقاتی گیلان در مطالعات دریای خزر، پرورش میگو در اراضی غیر زراعی بهشهر، کاربرد گیاهان دارویی در صنعت آبزی پروری و معرفی سیستم فلاک پونیک به صنعت آبزی پروری استان در قالب بسته های پیشنهادی برای حاضرین شرح داد و در نهایت پس از صحبتهای سایر شرکت کنندگان  مقرر شد بر اساس صوبات جلسه عناوین، در قالب فرمت بسته حمایتی به استانداری استان جهت بررسی در شورای اداری با حضور رئیس جمهور ارائه شود.