به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، روز سه شنبه، دکتر سپهداری رئیس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با حضور در مزرعه الگویی پرورش قزل آلای رنگین کمان از مرحله دوم نمونه برداری ماهیان واکسینه شده با واکسن کشته دوگانه استرپتوکوکوزیس- یرسینیوزیس و سه گانه استرپتوکوکوزیس-لاکتوکوکوزیس-یرسینیوزیس بازدید و از نزدیک روند پیشرفت این پروژه را بررسی کرد. همچنین وی در گفتگو با آقای جهانباز نژاد، مدیر مزرعه، از ایشان بخاطر همکاری صمیمانه با پژوهشکده و در اختیار گذاشتن بخشی از فضا و  بچه ماهیان مزرعه برای انجام فاز فارمی  پروژه تولید واکسن تشکر و قدردانی کرد و در خصوص سایر فعالیتهای تحقیقاتی بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان موسسه و توجه ویژه بر مطالعات محرکهای ایمنی و تولید گله SPF  توضیحاتی را ارائه داد.