به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، روز سه شنبه مورخ 1401/9/1، جلسه 349 شورای تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در سالن اداره کل شیلات مازندران (شهرستان بابلسر) با دستور جلسه ارائه نقطه نظرات مراکز پژوهشی استان در خصوص برگزاری هفته پژوهش و رهنمودهای ریاست محترم سازمان جهاد استان برگزار گردید. آقای دکتر نصراله زاده،رئیس پژوهشکده در خصوص هفته پژوهش موضوعات ترویجی در سامانه پژوهشی استان مد نظر قرار گیرد. در نهایت جناب مهندس عنایتی در جمع بندی بیان نمودند به سه نکته فعالیت بیشتر و مطلوب تر شورای تات استان، تشکیل کارگروه هفته پژوهش جهت هرچه بهتر برگزاری آن و انسجام و یکپارچگی بخش های اجرا و تحقیقات تاکید کردند.