به گزارش روابط عمومي پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جلسه كارگروه های علمی و آبزی پروری كميسيون حفاظت و بهره برداری از منابع زنده آبی دريای خزر روز سه شنبه 1401/3/17با مديريت جمهوری قزاقستان رئيس دوره ای كميسيون و با حضور نمايندگان كشورهای تركمنستان، فدراسيون روسيه، جمهوری آذربايجان و جمهوری اسلامی ايران آغاز به كار كرد.در اين جلسه كه به مدت دو روز در سازمان شیلات ایران و بصورت وبیناری برگزار شد، موارد مهمی از جمله تجزيه و تحليل رويكردها برای تعيين سهميه صيد منابع زنده آبی مشترك، سازماندهی و انجام تحقيقات مشترك كشورهای حاشيه دريای خزر برای ارزيابی وضعيت ماهيان خاوياری، روش های مبادله نمونه های ژنتيكی گونه های ماهيان خاوياری، پيشنهاد ممنوعيت صيد تجاری ماهيان خاوياری دريای خزر به مدت 5 سال و ساز و كار تكثير مصنوعی گونه های ماهيان خاوياری بررسی می شود.
آقای دکتر فضلی عضو هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نیز در این جلسه حضور داشتند.