به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مورخ 1401/02/08 ، جلسه شورای تحقیقات تات استان با حضور روسای محترم واحدهای تحقیقاتی در استان مازندران در مرکز آموزش شهرستان سلمانشهر برگزار گردید. در ابتدا  رئیس  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، رئیس پژوهشکده مرکبات، معاونت پژوهشی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی، معاونت تحقیقات برنج آمل و رئیس مرکز ترویج هراز، گزارش عملکرد و دستاوردهای شاخص و همچنین مشکلات موجود را ارائه نمودند. در ادامه اقای دکتر خیام نکویی ضمن تقدیر و تشکر از بیان عملکرد روسای مراکز تحقیقاتی استان ،  با ارائه رهنمودهای کلیدی خود به تبیین سیاست های سازمان تحقیقات در راستای عملیاتی نمودن شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی پرداختند و مراکز تحقیقاتی را به عنوان محوری ترین ابزار کشاورزی دانش بنیان معرفی نمودند. ایشان وظایف مراکز تحقیقات را تعامل با سازمانهای اجرایی استان و حل چالش های بخش تولید دانسته و بر همکاری و مشارکت با بخش خصوصی جهت اجرایی نمودن یافته ها و دستاوردهای تحقیقاتی در جامعه تاکید کردند. استفاده از فن آوری و روش های نوین به منظور اجرای طرح های تحقیقاتی و انجام تحقیقات در مقیاس پایلوت به هدف نهادینه نمودن موضوع، از بیانات آقای دکتر خیام نکویی بوده است.