نهمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده با دستور کار بررسی عناوین اولویتهای موسسه در سال 1401 در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید. در ابتدا آقای دکتر صفری گزارشی از روند بررسی و تصویب پروژه های ارائه شده در سال 1400 را ارائه کرده و بیان داشتند که در مجموع 4 طرح با بیش از 18 زیرطرح در دست بررسی بوده، همچنین 5 پروژه نیز به صورت جداگانه در دست بررسی می باشد. سپس اولویتهای 1401 توسط اعضاء مورد بررسی قرار گرفت و یکی از موارد مطرح شده زیاد بودن تعداد عناوین اولویت ها بوده که اعضاء تاکید داشتند اولویتهای انتخاب شده بایستی بر مبنای مشکلات احصای شده باشد  و بایستی به صورت کلان مطرح گردد و نیازی به آوردن جزئیات نمی باشد. یکی دیگر از موارد مطرح شده پروژه حاکمیتی بخشهایی نظیر ارزیابی ذخایر و اکولوژی بوده که نیازی نیست به صورت اولویت مطرح شود زیرا بایستی به صورت سالانه انجام گیرد.