به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، روز دوشنبه 29 آذر 1400 در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش  از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور که بصورت وبیناری برگزار شد، از میان مراکز و پژوهشکده ها، آقای دکتر صفری بعنوان فناور برتر، آقای دکتر فضلی بعنوان پژوهشگر برتر، آقایان دکتر فارابی، دکتر بهروزی و خانم دکتر قیاسی بعنوان ارائه دستاورد برتر برگزیده شدند. همچنین رئیس و معاونین  پژوهشکده درهفته پژوهش به رسم  سپاس و تشکر  از زحمات کلیه همکاران، آقایان دریانبرد، کیهان ثانی، صالحی، جعفری و خانم حبیبی را برگزیده  و لوح تقدیر اهداء نمودند و به مناسبت هفته دولت نیز آقایان شعبانی، بینائی، ابراهیم زاده، خداپرست، ناصری و رضانی نصرآبادی و خانم ها سید فاطمه موسوی و بانکه ساز را بعنوان کارمند نمونه انتخاب نموده  و لوح تقدیر اهداء کردند.