به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، رئیس ، معاونین ، مسئولین بخشهای تخصصی و کلیه  اعضای هیئت علمی پژوهشکده جلسه ای  را در روز سه شنبه 2 آذر 1400 با حضور جناب آقای دکتر شریف روحانی قائم مقام و مسئول برنامه های استراتژیک موسسه تحقیقات علوم شیلاتی در سالن جلسات پژوهشکده تشکیل دادند.
آقای دکتر نصراله زاده رئیس پژوهشکده، در ابتدا ضمن خوشامدگوئی ، به ارائه گزارش کاملی  از پروژه ها و دستاوردهای  پژوهشکده پرداختند. سپس آقای دکتر شریف روحانی ضمن تشکر از زحمات محققین و کارشناسان ، با در نظر گرفتن چالش های بنیادی در رابطه با منابع و بحران آب در ایران و در عین حال  افزایش جمعیت و افزایش مصرف آبزیان،  آنان را دعوت به اهتمام ورزیدن بیشتر در جهت توسعه تحقیقات و تلاش برای تجاری سازی  دانش فنی حاصل از پروژه های تحقیقاتی و کاربردی  و تعامل بیشتر با شرکتهای خصوصی نمودند. در خاتمه از آزمایشگاهها و سایت پرورش ماهی کپور با سیستم بیوفلاک  نیز دیدن نمودند.