به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جناب آقای دکتر دشتیان نسب  رئیس محترم پژوهشکده میگوی کشور ( بوشهر)،  روز دوشنبه 24 آبان 1400 در سالن جلسات پژوهشکده حضور یافتند.
آقای دکتر نصراله زاده رئیس پژوهشکده، درابتداضمن خوشامدگوئی و معرفی مسئولین بخشهای تخصصی پژوهشکده ، به ارائه گزارش کاملی  از پروژه ها و دستاوردهای  پژوهشکده پرداختند. سپس آقای دکتر دشتیان نسب  در مورد موفقیتهائی که در توسعه صنعت تولید میگوی وانامی  بدست آورده اند توضیحاتی ارایه نمودند. ایشان عنوان نمودند طی بیست تجربه کارشناسان آن پژوهشکده با تدابیر بکاربرده شده  میزان تولید در واحد سطح را افزایش داده و با ایجاد گله های بهگزینی شده توانستند میزان شیوع بیماریهای میگو راکاهش دهند.  یکی دیگر از دستاوردهای بدست آمده توسط کارشناسان تولید کیتوزان از ضایعات میگو می باشد که در صدد فروش دانش فنی آن به بخش خصوصی می باشند. هدف از این سفرهمکاری متقابل دراستفاده از دانش فنی تکثیر و پرورش میگو در راستای توسعه این صنعت  در استان مازندران وگسترش همکاریها و فعالیتهای تحقیقاتی مشترک در آینده بوده است. در خاتمه ایشان  از آزمایشگاهها و تجهیزات بخشهای تخصصی پژوهشکده  نیز بازدید نمودند.