به گزارش روابط عمومی  پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،   طی جلسه ای که  در مورخه 18/8/1400 در محل اداره کل شیلات استان مازندران با حضور معاون آبزی پروری و نمایندگان ادارات شیلات بهشهر، ساری، قائمشهر، بابل و اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی و دو تن از کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر آقای دکترفارابی و خانم دکتر قیاسی تشکیل گردید، مباحث مهمی مطرح شداز جمله  بروز بیماری نوپدید هرپس ویروس ماهی کوی (KHV) و تلفات ناشی از آن در ماهیان کپور ، مشکلات پرورش دهندگان در خصوص تلفات ناشی از آن و نیز امکان سنجی حذف کپور از سیستم پرورش و معرفی گونه جایگزین کپور بود. در ادامه آقای دکتر فارابی نقطه نظراتی در خصوص سابقه بیماری هرپس ویروس ماهی کوی(KHV) و نیز نقش اعمال صحیح مدیریت پرورش در جهت جلوگیری از بروز تلفات ارائه نمودند. همچنین خانم دکتر قیاسی در قالب یک پاورپوینت به تشریح عوامل بیماری، گستردگی جهانی آن، گونه¬های حساس و ناقل و روشهای کنترل و پیشگیری از بیماری در کوتاه و بلند مدت پرداختند.  در خاتمه پیشنهاداتی  برای مهار و پیشگیری از این بیماری و ممانعت از گسترش آن در کل استان ازسوی کارشناسان پژوهشکده بشرح ذیل  ارائه گردید :
شناسایی مناطق آلوده و کانونهای بیماری در سطح استان و ارزیابی میزان شیوع و تلفات
 ایجاد گله های SPR از ماهیان کپور به جا مانده از بیماری و پرورش نتاج مقاوم به ویروس  جهت معرفی به مناطق آلوده
ایجاد گله های SPF ماهیان کپور جهت معرفی به مناطق فاقد آلودگی و ممانعت از انتشار بیشتر بیماری در استان
 اقدام به بهگزینی کپور دریایی در دراز مدت و معرفی آن به عنوان یکی از گونه های پیشنهادی به جای کپور پرورشی
 جداسازی و شناسایی دقیق ویروس و برنامه ریزی جهت تهیه واکسن با هدف افزایش مقاومت ماهیان در مناطق آلوده قبل از شروع فصل خطر