به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، روز سه شنبه 11 آبان 1400 و در دومین روز حضور آقای دکترحافظیه ، معاون محترم فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ، مسئولین وکارشناسان بخشهای تخصصی پژوهشکده با ایشان جلسه ای را در سالن جلسات تشکیل دادند و درخصوص چگونگی روند اجرای  طرحهای تحقیقاتی ، چگونگی استفاده از نیروها در بخش های  مختلف با همدیگر( با توجه به کمبود نیرو)، چگونگی ستاره دار کردن  برخی پست های هیئت علمی ، درخواست اعتبار برای تعمیرات دستگاههای  مورد استفاده در پروژه ها وپیگیری امورمربوط به پروژه های پژوهشکده بحث و تبادل نظر گردید.