به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ، مورخه 1/8/1400 خانم دکتر امتیازجو مسئول مراکز کارو دانش وزارت آموزش و پرورش وآقای  اسدی  رئیس بخش تکنولوژی آموزشی اداره آموزش و پرورش استان مازندران  و هیئت همراه  درجمع مسئولین  پژوهشکده حاضر شدند. در این جلسه، ابتدا آقای دکتر نصراله زاده ، رییس پژوهشکده پس از خوشامدگوئی به  معرفی فعالیتهای گسترده علمی وپژوهشی ودستاوردهای  بخش تحقیقاتی و عمرانی پژوهشکده  پرداختند. سپس خانم دکتر امتیازجو ضمن معرفی عملکرد گروه کارو دانش وزارتخانه و اختصاصا استان مازندران ،تقاضای تعامل و همکاریهای بیشتری را  برای آموزش دانش آموزان هنرستانی در آینده از این پژوهشکده داشتند  . در خاتمه از کلیه بخشهای تخصصی و آزمایشگاهها ومراحل تهیه بیوسیلاژ واستخرهای پرورش ماهی پژوهشکده نیز بازدید  نمودند.