سخنرانی علمی با عنوان" جداسازی و شناسائی سویه های ساپرولگنیای بیماری زا در یک هچری ماهی قزل آلای رنگین کمان واقع در استان مازندران" بصورت وبیناری توسط آقای دکتر میرمظلومی در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار شد.
خلاصه این سخنرانی به شرح زیر است: 
ساپرولگنیازیس یکی از مشکلات جدی در مسیر صنعت آبزی¬پروری است. این بیماری با گسترش جهانی یکی از عوامل تلفات تخم در هچریها و ماهیان آب شیرین در دنیا است. تخمین زده شده که این بیماری سبب از بین رفتن یک تخم به ازا هر 10 عدد تخم در هچری  ماهیان سردآبی می شود. همچنین ساپرولگنیازیس عامل مرگ و میر 10% از تمام لاروهای هچ شده آزاد ماهیان در دنیا است که بر این اساس سبب از بین رفتن 30% تولید جهانی این ماهیان در دنیا میشود.
هدف از مطالعۀ حاضر، جداسازی و شناسایی گونه های قارچ سارپرولگنیا از تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان و ارزیابی اثرات ضد قارچی عصاره های گیاهان کیوی و آقطی در شرایط آزمایشگاه و مزرعه علیه قارچ مذکور می باشد.
طی این مطالعه دو نمونه ساپرولگنیا شامل ساپروولگنیا پارازیتیکا و ساپرولگنیا سالمونیس با استفاده از روشهای روش های مورفولوژیک، مولکولی و در نهایت براساس تعیین سکانس شناسایی گردیدند که نمونه ساپرولگنیا سالمونیس برای اولین در ایران گزارش شد.
نتیجۀ این مطالعه تا این مرحله نشان می¬دهد دو گونۀ قارچ آبزی ساپرولگنیا پارازیتیکا و سالمونیس در آب هچری مزارع تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان استان مازندران وجود دارند که می توانند برای مراحل بعدی تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.