به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مقالات آقای دکتر حسن نصراله زاده ساروی و خانم مهندس آسیه مخلوق  با عناوین زیر در روز شنبه 27 شهریور 1400 بصورت شفاهی (وبیناری) در کنفرانس بین المللی با عنوان " یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم طبیعی" در استانبول ترکیه ارایه گردید.
1-The long term hydrochemical trends in the Iranian coast of the Caspian Sea
2-The long term phytoplankton study in the Iranian coast of the Caspian Sea