به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جناب آقای دکتر موسوی رئیس محترم دانشگاه پیام نوراستان مازندران و هیئت همراه، روز شنبه 27 شهریور 1400 در سالن جلسات پژوهشکده ضمن معرفی تخصص خود و همکارانشان، ضمن اشاره به پتانسیل های فراوان در بهره برداری از دریای خزر، تمایل خود را به  انجام پروژه های دریائی  مشترک ابراز نمودند.
آقای دکتر نصرا...زاده رئیس پژوهشکده، درابتدا ضمن خوشامدگوئی و ارائه گزارش کوتاهی از پروژه ها و دستاوردهای  پژوهشکده در باره همکاریها و فعالیتهای تحقیقاتی مشترک آینده ، ارائه کارگاه های  آموزشی  بحث و تبادل نظر نمودند. سپس شیوه نامه ای با محوریت تاسیس پژوهشکده اقتصاد دریا نیز با آقای دکتر موسوی امضا کردند. در خاتمه ایشان  از آزمایشگاهها و تجهیزات بخشهای تخصصی پژوهشکده بازدید نمودند. مقرر شد در آینده ای نزدیک، کارشناسان پژوهشکده از تجهیزات و امکانات آن دانشگاه  نیز بازدیدی بعمل آورند.