به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر،پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی به ریاست حسن خیریانپور - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با حضور اعضا در محل سالن شماره یک استانداری در تاریخ 1400/6/4برگزار گردید.
دستور جلسه : بررسی مراتب اعتراض فعالین خاویاری مازندران در خصوص عدم شمولیت معافیت آب بهاء و حق اشتراک جهت فعالیت های تکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور با میزان شوری بیش از 10 گرم بر لیتر- به استناد تبصره 2 ماده 21 آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از بهره برداری از منابع آبزی پروری
پیشنهادات پژوهشکده در جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت:
1-اندازه گیری شوری آب بوسیله سازمان آب منطقه ای مازندران، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و مرکز تحقیقات مطالعات دریای خزر بصورت همزمان و در هر ماه انجام گیرد (در صورت اختلاف درمیزان شوری پس از بررسی استاندارد، سازمان متعمد دیگری نیز در نظر گرفته شود)
2-مکان نمونه برداری از دهانه و نزدیک پمپاژ آب به درون سوله ها  (شرکت تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری قره برون) صورت پذیرد.
3- با توجه به نوسانات شوری نوار ساحلی و تجربیات این پژوهشکده شایسته است شوری آب دریا در عمق 10 متر روبروی حوضچه انجام گیرد.
4-در نظر گرفتن متوسط سالیانه برای بررسی میزان شوری به نظر منطقی ترمی باشد.