جلسه دفاعیه پروژه دستیابی به دانش فنی تولید واکسن کشته دو گانه یرسینیوزیس – استرپتوکوکوزیس در ماهیان قزل الای پرورشی ساعت 8:30 صبح روز شنبه مورخه 1400/5/16 بصورت وبینار در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار گردید. مدعویین محترم جلسه از سازمان دامپزشکی کشور(آقایان دکتر عزیز زاده و عادل حقیقی)، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور(آقایان دکتر سپهداری، دکتر ذریه زهرا و دکتر کاکولکی)، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور( آقای  دکترهوشمند و خانم دکتر آهنگر زاده)، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور(آقای دکتراژدری) بودند. پس از خوش آمدی گویی جناب آقای دکتر نصراله زاده به مدعویین محترم، خانم دکتر قیاسی( مجری پروژه ) گزارش خود را ارائه نمود. سپس آقایان دکتر عزیز زاده و عادل حقیقی سوالات و نکاتی را درخصوص عملکرد پروژه و امکان آن به بخش اجرا متذکر شدند که در نهایت قرار شد طی جلسه ای حضوری مستندات مورد نظر ارائه گردد. در ادامه آقایان دکتر سپهداری و ذریه زهرا مطالبی در خصوص نقش موسسه تحقیقات شیلاتی کشور در تحقیقات بهداشت و بیماریهای ابزیان و انجام پروژه های مربوطه ارائه نمودند.