به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر،  در تاریخ 1400/5/11 سخنرانی علمی با عنوان " ارزيابي خواص آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی پپتيدهاي زيست فعال استخراج شده از پوست ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) " توسط خانم دکتر یعقوب زاده بصورت وبینار برگزار شد.
چکیده سخنرانی به شرح زیر است:
پپتیدهای زیست فعال به آن دسته از پروتئین هایی اطلاق میشود که در ساختار مولکولی خود دارای 2 تا 20 اسیدآمینه بوده و بواسطه داشتن فعالیت های بیولوژیکی مفید و همچنین تاثیرات مثبت بر سلامت انسان، حائز اهمیت میباشند.تحقیق حاضر با هدف استخراج و خالص سازی پپتیدهای زیست فعال از پوست قزل آلای رنگین کمان به منظور ارزيابي خواص آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی پپتيدهاي استخراج شده در شرایط آزمایشگاهی بوده است. پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان  با استفاده از آنزیم های آلکالاز و فلاورزایم، هیدرولیز شده و از طريق اولترافیلتراسیون غشایی پروتئین های هیدرولیز شده کمتر از 3 کیلودالتون جداسازی شده و خواص  آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی آن بررسی گردید.
خاصیت آنتی باکتریال به روش های انتشار دیسک، انتشارچاهک و روش رقیق سازی انجام شد و فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده با استفاده از آزمون های قدرت مهار رادیکال آزاد  DPPH و قدرت احیا کنندگی یون آهن (III) در سه غلظت 200، 500 وppm 800 محاسبه شد. نتایج نشان داد پروتئین هیدرولیز شده  توسط آنزیم های آلکالاز و فلاورزایم قادر به مهار رشد (حداقل غلظت مهارکنندگی MIC) باکتریهای سودوموناس آئروجینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس نبودند ولی قدرت مهار رادیکال DPPH پروتئین هیدرولیز شده با آلکالاز به طور معنی داري بیشتر از پروتئین هیدرولیز شده با فلاورزایم بود (0/05>p). اما پروتئین هیدرولیز شده با فلاورزایم قدرت احیاکنندگی بالاتري نسبت به پروتئین هیدرولیز شده با آلکالاز داشت (0/05>p). پروتئین های هیدرولیز شده کمتر از 3 کیلودالتون پوست ماهی قزل آلاي رنگین کمان  قادر به مهار رشد باکتریها نبودندولی می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی در مواد غذایی استفاده شود.