به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، پیرامون انتخاب مزارع شیلاتی برتر در بخش کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، هر ساله عملکرد مزارع  پرورش ماهیان سردابی، گرمابی، خاویاری و پرورش ماهی در قفس استان مازندران با هماهنگی مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان مازندران ، با حضور نمایندگانی از بخش ترویج اداره کل شیلات،  اداره کل دامپزشکی استان و  نماینده ای از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ارزیابی  می گردد. در اولین بازدید میدانی  مورخ 16 تیر ،مزرعه گرمابی آقای عفتی واقع در 3 کیلومتری دریا به عنوان مزرعه منتخب  ،  بطور حضوری مورد  ارزیابی و بررسی قرار گرفت