به گزارش روابط عمومی پژوهشکده، دکتر نصراله زاده رییس پژوهشکده در صبح روز یکشنبه مورخ 1400/4/13 در مراسم رونمایی رهاسازی بچه ماهیان سفید در سایت بندر صیادی امیرآباد با حضور مدیرکل شیلات و معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری شرکت نمودند. در این مراسم عنوان گردید که امسال تقریبا 72 میلیون بچه ماهیان تولیدی در رودخانه‌های مهم شیلاتی یا بطور مستقیم در دریا با مشارکت جامعه صیاد رهاسازی خواهند شد.  
در ادامه معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان هدف از اجرای طرح مذکور را، ترمیم ذخایر آبزیان دریایی، استمرار صید و صیادی، اشتغال زایی، افزایش درآمد صیادان و تامین بخشی از پروتئین جامعه دانست و تصریح نمود: ۵۴ واحد از طرح کمک به تکثیر طبیعی درسال جاری دراستان اجرا شد که امیدواریم با رهاسازی بچه ماهیان ، شاهد رونق صید در سبد صیادان درسالهای آتی باشیم. همچنین جناب مهندس خیریانپور در خصوص اهمیت فعالیت های شیلاتی و رونق آن در استان تاکید نمودند.