به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، روز چهارشنبه مورخ 26 خرداد 1400جناب آقای دکترحافظیه معاون محترم پژوهشی وخانم دکتر خدامی مدیر محترم امور پژوهشی موسسه در جلسه ای که با حضور رئیس پژوهشکده و معاونین و مسئولین بخشهای تخصصی در سالن کنفرانس این پژوهشکده برگزارشده شرکت نمودند. ابتدا آقای دکتر نصرا..زاده به معرفی برنامه عملیاتی پژوهشکده در سال 1400 پرداختند و در ادامه دربررسی مشکلات وتنگناهای موجود برای پروژه های مصوب ابلاغ شده و بررسی طرح ارزیابی ذخایر و اکولوژی مرتبط با گشتدریائی باکشتی وپیش بینی اعتبارات آن و همچنین فعالیتهای صورت گرفته در رابطه با تعمیر و تجهیز کشتی تحقیقاتی گیلان بحث و تبادل نظر شد. سپس از بخشهای تخصصی بازدیدنمودند.