به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، اولین جلسه کمیته فنی شیلات در طرح یاوران تولید در روز یکشنبه 1400/3/23 در اداره شیلات شهرستان بابلسر با محوریت صید و بهره‌برداری از کیلکاماهیان با حضور رئیس محترم شیلات بابلسر، نمایندگان محترم اتحادیه صیادی کیلکا ماهیان و محققین معین از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار شد. در این جلسه اهمیت ثبت دقیق آمار صید و ترکیب گونه‌ای، موقعیت جغرافیایی مکان صید و دمای سطحی آب برای پیش‌بینی الگوی مهاجرت کیلکاماهیان و تعیین محدوده پراکنش آنها و همچنین رعایت استاندارهای اداوات صیادی، زمان صید و سقف قابل برداشت سالانه توسط کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر تشریح شد. مقرر گردید پیش از آغاز صید کیلکاماهیان در تیر ماه سال جاری، جلسهای برای بحث و تبادل نظر درخصوص رعایت استانداردهای صید، ثبت داده‌ها و ارائه آخرین دستاوردهای مطالعات انجام شده توسط نماینده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار شود. همچنین مقرر گردید در خصوص ارزش غذایی و افزایش نقش کیلکاماهیان در مصرف انسانی، جلسه‌ای با حضور نمایندگان اتحادیه‌های صیادی کیلکا و اداره کل شیلات استان مازندران و با حضور محققین معین بمنظور ترویج و توسعه الگوی مصرف انسانی کیلکا ماهیان نیز تشکیل شود.