به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، امروز10 خرداد1400 اولین برداشت بچه ماهیان حاصل از تکثیر مصنوعی مولدین ماهی سفید وحشی دریای خزر از استخرهای خاکی مجتمع تکثیر شهید رجایی ساری،  با حضور مدیرکل  و معاون صید شیلات مازندران، رئبس مجتمع تکثیر شهید رجایی، رئیس شرکت تعاونی صید ماهیان استخوانی ونماینده بخش آبزی پروری و بهداشت و بیماری های آبزیان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و همراهان انجام شد.
بچه ماهیان با وزن بیش از یک گرم با نسبت برابر به منظور بازسای ذخایر آن از شرق تا غرب استان مازندران در منطقه جنوب دریای خزر به محیط طبیعی منتقل گشتند.