به گزارش روابط عمومی پژوهشکده، در تاریخ 1400/3/4 رییس پژوهشکده و رییس بخش ارزیابی ذخایر جهت بازدید و بررسی موارد و مشکلات کشتی تحقیقاتی به بندر انزلی عزیمت کردند. در این بازدید معاونت محترم برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه و کارشناسان مرتبط با کشتی حضور داشتند. در خصوص راه اندازی مجدد دستگاه ماهی یاب EK500، تعمیر پرینترها و ارتباط GPS با دستگاه با آقای مهندس جهانی تبادل نظر صورت گرفته تا پیگیری لازم صورت پذیرد. همچنین در خصوص بازرسی کشتی جهت عزیمت به دریا جناب دکتر قائدنیا و رییس پژوهشکده با مهندس قزل حسینی گفتگویی صورت پذیرفت و مقرر گردید که طی نامه ای به اداره بندر درخواست بازرسی کشتی انجام گردد تا با اعلام نواقص و عدم انطباق دریانبردی به رفع آن در زمان مناسب اقدام گردد. همچنین طی بازدید از کف پوش های نصب شده در راهروها، موکت کاری اتاق ها  و کاشی کاری آشپزخانه و تشک های اتاق های کرو برای اصلاح آنها جناب دکتر قائدنیا دستورات لازم را اعلام فرمودند. همچنین در خصوص برآورد اعتبار تعمیر دو کمپروسور جهت سرمایش اتاق ها نیز دستور لازم داده شد. در نهایت، با دکتر جمشیدی رییس مرکز اقیانوس شناسی نوشهر در مورد استفاده از موتور وینچ و سیم بوکسل برای نمونه برداری مشترک موسسه و پژوهشگاه هماهنگی صورت گرفت.