به منظور هماهنگی محققین معین با مدیریت جهاد شهرستان آمل در مورخ 1400/3/5، جلسه کارشناسی محققین معین از مراکز مختلف شامل تحقیقات برنج، مرکز تحقیقات کشاورزی و مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز در سالن کنفرانس جهاد آمل برگزار گردید. در ابتدا آقای مهندس اسلامی عملکرد جهاد کشاورزی شهرستان را ارائه کرده و مسائل و مشکلات موجود را مطرح کردند و در ادامه آقای مهند سلیمانی فلسفه عملکرد محققین معین و نحوه احصاء مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مختلف در قالب گروههای آموزشی، روز مزرعه، انتقال یافته، گروههای مجازی و ... را تشریح کردند.
در ادامه همکاران پژوهشکده اکولوژی دریای خزر حاضر در این جلسه ضمن معرفی پژوهشکده، توانمندیها، تحقیقات انجام شده و همچنین کارگاههای آموزشی برگزار شده در زمینه شیلات خصوصا ماهیان سردآبی را ارائه کردند و به تعامل نزدیک با اتحادیه ماهیان سردآبی استان اشاره نمودند.