جلسه کمیته رهاسازي بچه ماهی سفید و خاویاری در مورخ 29 اردیبهشت در محل اداره کل شیلات مازندران با حضور رئیس اتحادیه صیادی، یگان حفاظت آبزیان، ریاست مجتمع تکثیر شهید رجایی، معاونین آبزی پروری و صید اداره کل شیلات و رئیس آبزی پروری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار گردید، مقرر شد که بچه ماهيان سفید و خاویاری با وزن مناسب بدلیل خشکسالی هر چه سریعتر به محیط طبیعی رها سازی گردند.