به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جلسه هماهنگی برای اجرای پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از طرحهای تولید میگو در شرق استان مازندران به ریاست دکتر یدالهی، معاون فنی اداره کل محیط زیست در محل کار ایشان برگزار شد.
در نشست مذکور کارشناس و معاون مدیرکل شیلات، رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و مشاورین شرکت آسا حضور داشتند. مقررشد اداره کل شیلات با ارایه مستندات و مطالعات انجام شده به مشاور محترم و بررسی آنها در صورت امکان ظرف مدت کمتر از یک ماه طرح اثرات زیست محیطی پرورش میگو در اراضی شمال بهشهر (میانکاله) را به کارفرما ارایه نماید، و پس از تایید گزارش ارزیابی مجوزهای مربوطه بوسیله اداره کل محیط زیست صادر گردد.