به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جلسه هماهنگی برای اجرای پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از طرحهای تولید میگو در شرق استان به ریاست جناب آقای خیریانپور ، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری در محل کار ایشان برگزار شد.
در نشست مذکور مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال استانداری ، معاونین مدیرکل محیط زیست ، شیلات و رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر حضور داشتند، مقررشد ظرف مدت یک هفته با تعیین مشاور و ارائه طرح اثرات زیست محیطی، مجوزهای مربوطه صادر گردد.
قابل ذکر است با هدف گذاری انجام شده در سطح ۲۰۰ هکتار ۵۰۰تن میگو با الویت اشتغال ۱۲۰ نفر دانش آموختگان بخش کشاورزی اجرا میشود.