به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،حاج آقای حسین سعیدیان،  مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه  سازمان تحقیقات ،  آموزش و ترویج کشور(تات) از دکتر نصرا.. زاده رئیس پژوهشکده ،  بخاطرهمراهی و تلاش با دفتر حوزه در راستای احیای ارزش های دینی و الهی تقدیر و تشکر نموده وبرایشان در مسیرتوسعه  وتعالی فعالیتهای فرهنگی و عقیدتی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی آرزوی موفقیت کرده است.