به گزارش روابط عمومی پژوهشكده اکولوؤی دریای خزر ، به منظور ارزيابي عملكرد كارشناسان محقق معين و صدور احكام جديد در سال 1400 جلسه‌اي مورخه 4 اردیبهشت 1400 با حضور كارشناسان معين و آقاي مهندس سليماني مديريت ترويج سازمان جهاد استان مازندران در سالن كنفرانس این پژوهشکده  برگزار گرديد. آقاي مهندس سليماني ضمن تشريح وظايف محققين معين تاكيد نمودند ، بايد تعامل محققين معين با مديريت جهاد کشاورزی شهرستانها و همچنين مراكز خدمات بيشتر باشد تا دستاوردهاي علمي ارائه شده نمود بيشتر داشته باشند. آقاي دكتر نصراله زاده رئيس پژوهشكده نیز  در خصوص همكاري بيشتر اداره كل شيلات، شيلات شهرستان و همچنين اتحاديه‌هاي ماهيان گرمابي و سردآبي ، كيلكا ماهيان با مديريت جهاد کشاورزی شهرستان ها در جهت اثربخشی بیشتر فعالیت کارشناسان محقق معین تاكيد نمودند. در خاتمه مقرر گرديد كه پس از صدور احكام جديد نامه‌اي از  جهاد کشاورزی استان به اداره كل شيلات در خصوص لزوم تعاملات بيشتردر خصوص موارد ذكر شده ارائه گردد، همچنين مقرر گرديد به منظور صرفه جويي در هزينه ها و ارائه پكيج كامل دستاوردها ،  کارشناسان محقق معين بصورت تيمي شهرستان هاي ساري ، آمل، بابلسر و نور را پوشش دهند.