جلسه کمیته علمی آمار صید به منظور جمع‌بندی مقدار صید کیلکا ماهیان و ماهیان استخوانی در سال بهره‌برداری 1400ـ1399 در استان مازندران در تاریخ 1400/1/30 با حضور کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در اداره کل شیلات استان مازندران برگزار شد. در این جلسه با توجه به تجربیات کارشناسان و مستندات ارائه شده، مقدار صید کیلکا ماهیان با احتساب 5 درصد خطای آماری در ثبت مقدار صید در استان مازندران برابر  14187/6 تن برآورد شد.
میزان صید ماهیان استخوانی توسط شرکت‌های تعاونی پره استان مازندران نیز با احتساب 5 درصد خطای آماری ناظرین پره برابر 2776 تن تخمین زده شد. همچنین  مقدار صید خارج از کنترل که توسط صیادان غیرمجاز انجام می شود، حدود 2744 تن و در مجموع مقدار صید کل ماهیان استخوانی 5520 تن برآورد شد که از این مقدار 3887 تن (70 درصد) متعلق به ماهی سفید می‌باشد.