به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جلسه ویبیناری مورخه 30فروردین1400 در خصوص گشت مشترک دریایی با حضور مدیران و کارشناسانی از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، سازمان زمین شناسی و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت
مقررگردید گشت مشترک در قالب یک تفاهم نامه صورت پذیرد.
 مقرر گردید مذاکرات حضوری یا ویبیناری در خصوص انتخاب ایستگاهها، عمق  ،تهیه پروپوزال و ... انجام شود
پژوهشگاه اقیانوس شناسی استفاده شود (CTD، Rossete) مقرر گردید از امکانات موجود
(برای راه اندازی دستگاه CTD نیاز به خرید محلول کالیبراسیون می باشد)
مقرر گردید بعد از تشکیل جلسه با سازمان زمین شناسی کشور نتیجه نهایی و تفاهم نامه کامل شود
.مقررگردید  که ایستگاههای نمونه برداری مطابق با ترانسکتهای تعیین شده (سالهای گذشته ) موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور باشد. 
مقرر گردید موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در خصوص نمونه برداری کشتی تا فاصله آبهای سرزمینی  (12 مایل دریایی) را پیگیری کند.
.با توجه به نمونه برداری بوسیله دستگاه سونار (جهت انجام لرزه نگاری در مناطق کم عمق) نیاز به جوشکاری در بدنه کشتی دارد که موسسه پیگیری خواهدکرد
.مقرر شد تیم کارشناسی از سازمان زمین شناسی جهت بازدید از کشتی و تجهیزات (وینچ، کابل و غیره)آن بعمل آید
.مقرر شد که ایستگاههای نمونه برداری مطابق با ترانسکتهای تعیین شده (سالهای گذشته ) موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور باشد 
.مقرر شد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در خصوص نمونه برداری کشتی تا فاصله آبهای سرزمینی (12 مایل دریایی) را پیگیری کند
.مقرر شد بیمه برخی از دستگاهها و تجهیزات مورد بررسی قرار گیرد 
.مقرر شد با توجه به شرایط کرونایی حد مطلوب پرسنل در کشتی مستقر شوند 
.مقرر شد با توجه به امکانات موجود نمونه برداری از لایه های مختلف آب، رسوبات بستر برای گروههای زیستی و غیرزیستی همچنین موضوعات زئوشیمی از رسوبات بستر، اطلاعات آنها در صورت توافق بین دو سازمان به اشتراک گذاشته شود
.مقرر شد زمان نمونه برداری با توجه به حجم کار مورد بررسی طرفین قرار گیرد