به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جلسه ویبیناری مورخه 29فروردین1400 در خصوص گشت مشترک دریایی با حضور مدیران و کارشناسانی از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، پژوهشگاه اقیانوس شناسی و .پژوهشکدهاکولوژی دریای خزر برگزار و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت
مقررگردید گشت مشترک در قالب یک تفاهم نامه صورت پذیرد.
 مقرر گردید مذاکرات حضوری یا ویبیناری در خصوص انتخابایستگاهها، عمق و ... انجام شود
پژوهشگاه اقیانوس شناسی استفاده شود (CTD، Rossete) مقرر گردید از امکانات موجود
مقرر گردید بعد از تشکیل جلسه با سازمان زمین شناسی کشور نتیجه نهایی و تفاهم نامه کامل شود
.مقررگردید  که ایستگاههای نمونه برداری مطابق با ترانسکتهای تعیین شده (سالهای گذشته ) موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور باشد. 
مقرر گردید موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در خصوص نمونه برداری کشتی تا فاصله آبهای سرزمینی  (12 مایل دریایی) را پیگیری کند.