به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،از سوی آقای  مهندس شهیدی فر رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران  ، جهت سپاسگزاری از رئیس و همکاران  جهادگراین پژوهشکده  که در راستای  اجرای برنامه ها و سیاستهای سازمانی در سال 99 تلاش وافری داشته اند و عنوان دستگاه اجرائی شایسته تقدیر استان در سه سال متوالی کسب  نموده و توفیقات حاصله در سال جهش تولید  که با همت یکایک مدیران سازمان به بار نشست  ، لوح تقدیری ارسال نمودند.