به گزارش روابط عمومی پژوهشکده، رئیس محترم پژوهشکده طی دعوت نامه مورخ 1399/11/7 از دفتر نماینده محترم مردم شریف ساری و میاندورد و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست آقای مهندس زارعی در خصوص دومین نشست عمومی شورای مشورتی کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور واحد ساری شرکت نمودند. در این جلسه نماینده محترم براساس دستورکار احکام دبیران و اعضای سه کارگروه 1- اندیشه ورزی کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، 2-اندیشه ورزی مدیریت یکپارچه منابع آب و 3- اندیشه ورزی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ابلاغ ارائه نمودند. همچنین در این راستا  پژوهشکده در کمیته تخصصی شیلات و آبزیان به شناسایی چالش های کشاورزی و ارایه برنامه راهبردی در مسیر امنیت غذایی در برش های شهرستانی، استانی و ملی در کارگروه اندیشه ورزی کشاورزی و اقتصاد مقاومتی همکاری خواهد کرد. همچنین رئیس پژوهشکده طی صحبتی با نماینده محترم در خصوص ردیف بودجه تعمیرات و تجهیزات شناور دریایی موسسه نیز درخواست نموده است که آقای زارعی قول مساعد دادند که پیگیری جدی تا حصول نتیجه انجام خواهد شد.