به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، مقاله دکتر حسن نصرالله زاده ساروی با عنوان     
The Trend of Trophic Level and the Risk of Eutrophication Changes in the Three Decades of the 1990-2000, 2001-2010 and 2011-2019 in the Coastal of Southern Caspian Sea 
که با همکاری دکتر محمد علی افرایی و مهندس آسیه مخلوق، از محققین و اعضای هیات علمی این پژوهشکده تدوین و تنظیم شده بود به عنوان مقاله برتر دومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا انتخاب گردید