به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، در هفته پژوهش از سوی رئیس پژوهشکده ، اسامی چند تن از همکاران عزیزکه بعنوان همکاران برتر برگزیده شده اند، بترتیب آقایان جانباز ،محمودی ،گشتاسبی ، کاردر ، گلی و خانم ها مخلوق ، فیروزکندیان، رضوانی اعلام گردیدند.