به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، در هفته پژوهش  از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، آقای دکتر نصرالله زاده بعنوان رئیس پژوهشکده برتر ازمیان روسای مراکز و آقای دکتر صفری بعنوان معاون تحقیقاتی برتر از میان معاونین تحقیقاتی مراکز و آقای دکتر افرائی مسئول بخش اکولوژی،  بعنوان هیئت علمی برتر برگزیده شدند.