به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر،در جلسه ای که مورخ 1399/8/18به ریاست آقای دکترخیریانپور( معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری) و با حضور مدیر کل این دفتر و مدیران دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی استان، در استانداری مازندران برگزار گردید، موضوعات اثرات زیست محیطی پرورش میگو در شرق استان بررسی شد. در این جلسه با همفکری اعضا و نماینده اداره کل محیط زیست ، مدیر کل شیلات ، رییس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و... با نظر مثبت کلیه اعضا، مقرر گردیدکه با رعایت ملاحظات زیست محیطی، هرچه زودتر این طرح ،اجرایی شود. رئیس پژوهشکده دریای خزر در شروع جلسه در خصوص فعالیت و پروژه های مختلف پرورش میگو انجام شده در استان مازندران و دستاوردهای بدست آمده توضیح مختصری ارائه نمود .این پژوهشکده با دانش فنی که در این زمینه در اختیار دارد و با حمایت موسسه تحقیقات علوم شیلاتی  و پژوهشکده میگوی کشور، می تواند کمک موثری برای توسعه این صنعت در مازندران باشد. در ضمن دکتر نصراله زاده پیشنهاد داد که پس از انجام و تایید ارزیابی زیست محیطی اداره کل محیط زیست استان،  نیاز است ابتدا پایلوت پرورش میگو در این منطقه ایجادگردد و در ادامه با توجه به ظرفیت برد منطقه و کنترل مناسب پساب استخرهای پرورش میگو، می توان سطح تولید را افزایش داد.