به گزارش روابط عمومي پژوهشكده اکولوژی دریای خزر، به منظور معرفي دانش فني توليد بيوسيلاژ از ضايعات آبزيان و طيور، جلسه مشترك في مابين رياست و معاون تحقيقاتي پژوهشكده و مدیر اجرائی و کارشناسان مجتمع پرورش ماهيان خاوياري قره برون مورخ 99/8/18 در محل مجتمع برگزار گرديد. در اين جلسه كه آقای مهندس اسلامی ( مدیر اجرائی) و کارشناسان واحد تحقیق و توسعه (R&D)  آقایان دکتر اسماعیلی، دکتر ابراهیم زاده و دکتر میرزاخانی حضور داشتند، فرآيند توليد بيوسيلاژ ، مزایا و مقایسه آن با ساير محصولات مشابه، توجيه اقتصادي اجتماعی آن، هزينه تمام شده محصول، هزینه راه اندازی خط تولید، نحوه انتقال دانش فني، مشاركت و رویالیتی، توسط رئيس و معاون پژوهشكده ارائه گردید. در ادامه آقاي مهندس اسلامي ضمن استقبال از همكاري في مابين ابراز علاقه كردندكه در کوتاهترین زمان به همراه تیم کارشناسی از خط پايلوت توليد بيوسيلاژ بازديد نمايند. در پايان مقرر گرديد كه ضمن تولید آزمایشی بیوسیلاژ از ضایعات ماهیان خاویاری، پکیج دقيق نحوه انتقال دانش فنی و هزينه تمام شده محصول، هزينه راه اندازي خط توليد در مقياس صنعتي و كاربرد‌هاي فراتر محصول توسط مجري پروژه تهيه شود.