جلسه هم اندیشی اداره کل شیلات مازندران، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و روسای شیلات شهرستان ها در مورخ 99/5/8  در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید. موضوع جلسه بایدها و نبایدهای تکثیر ماهی سفید در استخرهای ساحلی بود. در ابتدا اقای دکتر اسحاقی مدیر کل شیلات مازندران تلاش در حفظ ذخایر آبزیان دریای خزر را یکی از ماموریت های اصلی شیلات دانسته و بیان نمودند که اتخاذ روش های مناسب با همکاری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، اتحادیه ها و تشکلهای شیلاتی به منظور کمک به تکثیر طبیعی یکی از راهکارهای دستیابی  به این هدف می باشد. در ادامه آقای دکتر صفری معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده لزوم اجرای پایلوت تکثیر ماهی سفید در استخرهای ساحلی و بررسی نقاط ضعف و قوت آن با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف پرورش و موضوعات وابسته را از موارد بسیار مهم برشمرده و بیان داشتند قبل از عملیاتی نمودن طرح و احداث 51 استخر ساحلی در شهرهای مختلف استان، بایستی طرح پایلوت انجام می گرفت. در انتهای جلسه مقرر گردید که در سال 1400-1399 ، سه پایلوت در مناطق شرق، غرب و مرکزی انتخاب و پایش کمی و کیفی بچه ماهی سفید در استخرهای ساحلی با تامین اعتبار اداره کل شیلات، توسط پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انجام گیرد.