در راستای تاکید استاندار محترم مازندران در خصوص تکثیر و پرورش میگوی وانامی در زمین¬های شمال بهشهر-مجاور خلیج گرگان، در تاریخ 1399/5/7 آقای دکتر اسحاقی "مدیرکل محترم شیلات مازندران" و دکتر نصراله¬زاده "رییس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر"، از مزرعه 100 هکتاری با سطح مفید 45 هکتار در 23 استخر شرکت صدف ماهی (بهشهر-بسمت دریای چهار فصل) بازدید نمودند. آقای دکتر اسحاقی بر حمایت جدی و مستمر اداره کل شیلات برای اجرایی کردن این فعالیت در منطقه تاکید کرد. دکتر نصراله زاده عنوان نمود که با توجه به تجربه کارشناسان پژوهشکده در پرورش میگو، این مرکز می¬تواند همکارهای لازم در زمینه انتقال دانش فنی و دیگر پشتیبانی¬های لازم را تحت پوشش موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بعمل آورد. همچنین آقای حسینی اولین پرورش دهنده میگو در این منطقه از مدیر کل محترم رفع موانع ایجاد کانال ارتباطی از خلیج گرگان به این مزرعه و همچنین ایجاد "دهکده میگو و آرتمیا مازندران" را تقاضا کرد. لذا مقرر شد که در اسرع وقت جلسه¬ای با حضور دستگاههای ذی¬ربط، به¬منظور هماهنگی لازم برای انجام این فعالیت صورت پذیرد.