به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جلسه معارفه محققین معین شهرستان بابل در مورخ 6 مرداد 1399 در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی با حضور ریاست (دکتر علی گل زاده) و معاونین و مدیران دفاتر جهاد شهرستان و نماینده ترویج استان (مهندس سليماني) با حضور محققین معین مراکز و پژوهشکده های تحقیقاتی استان مازندران برگزار شد، مقرر گردید که در راستای برنامه جهش تولید، از ظرفیت علمی به منظور یاوران تولید استفاده گردد.