.ستاد خبری مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی جهت دریافت اخبار، گزارشات، نظرات و پیشنهادات جهت شناسایی چالش ها و پیشگیری از آسیب های احتمالی راه اندازی شد